Өтінімдерге арналған телефон:+7 (777) 793-93-53
Электрондық пошта адресі:

Лицензиялық келісім

ЭВМ Melon үшін арналған қолданбалы бағдарламаның бөлігі болып табылатын мобилді құрылғының бағдарламасын пайдалануға арналған лицензиялық келісім. Бағдарламаны пайдаланудан алдын, өтініш, төмендегі лицензиялық келісімнің шарттарымен танысыңыз. Бағдарламаны кез келген пайдалануыңыз, оның ішінде көшіру және өз мобильді құрылғысына орнату, сондай-ақ кез келген басқа жолмен пайдалану, ескертусіз және түгел осы лицензиялық келісімнің шарттарын толықтай және сөзсіз қабылдауыңызды білдіреді. Егер лицензиялық келісімнің шарттарын толықтай қабылдамайтын болсаңыз, онда осы бағдарламаны кез келген мақсаттарда пайдалануға құқығыңыз жоқ.

1. Терминдер мен анықтамалар

Лицензиялық келісімде, егер ол туралы басқаша тікелей көрсетілмесе, терминдер келесі мағынада пайдаланылады:

1.1. Бағдарлама - ойын-сауық (демалыс) мекемелерінің үй-жайларында/аумақтарында композициялар топтамасының ретін өзгертуге арналған Melon плеер ЭЕМ-ның компьютерлік бағдарламасы.

1.2. Лицензиар – «Мелон Саунд» ( «Мелон Саунд» ЖШС, БСН 231040035001, мекенжай: Қазақстан, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Кеңесары көшесі, 42 үй, пошталық индекс Z00Y7B9) жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және өз қызметін іске асыратын және Бағдарламаның құқық иесі болып табылатын заңды тұлға.

1.3. Пайдаланушы – тіркеу процедурасынан өтуіне қарамастан Бағдарламаны пайдаланатын кез келген тұлға.

1.4. Тіркеу – Тіркеулік жазба арқылы Бағдарламаның жекелеген деректер мен пәрмендерді пайдалану мақсатында Пайдаланушы Лицензиарға бекітілген тіркеу нысаны бойынша деректерді беретін процедура.

1.5. Тіркеулік жазба – Пайдаланушы Тіркеуден өткеннен кейін пайдалану және логин мен құпиясөзді енгізу үшін арналған Бағдарламаның бөлігі.

1.6. Мекеме – Тіркеулік жазба арқылы Бағдарламаның жекелеген деректер мен пәрмендерің пайдалануды іске асырылатын оқшауланған аймақтар/ұй-жайлар.

1.7. Теңгерім – осы Лицензиялық келісімнің шарттарына сәйкес есептелген Пайдаланушының Тіркеулік жазбасында Кредиттердің санын көрсетуі.

1.8. Кредиттер – осы Лицензиялық келісімнің шарттары бойынша Пайдаланушы лицензиялық сыйақыны төлегені үшін айырбасқа есепке қосып қойылатын айырбас таңбалары.

Осы Лицензиялық келісімде қолданылатын басқа термин мен анықтамалар Қазақстан Республикасының тиісті заңдар мен басқа нормативті актілерде берілген мәніне ие.

2. Жалпы қағидалар

2.1. Бағдарламаны осы Лицензияда көзделмеген шарттарымен және амалдарымен пайдалану тек Лицензиармен жасалған жеке келісім негізінде мүмкін.

2.2. Бағдарламаны пайдалана отырып, Пайдаланушы Интернет желісінде https://melon.kz/kk/docs/license-app мекенжай бойынша орналасқан «Melon» сайтының Құпиялық саясаты, сондай-ақ ережелері Пайдаланушы мен Лицензиар арасындағы қарым-қатынастарына қолданылатын басқа құжаттар осы Лицензиялық келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Көрсетілген құжаттар (соның ішінде олардың кез келген бөліктері) Лицензиармен біржақты ретпен ешқандай арнайы ескертусіз өзгертілуі мүмкін, құжаттардың жаңа редакциясы жариялану күннен бастап күшіне енеді, егер басқасы құжаттардың жаңа редакциясымен қарастырылмаған болса.

2.3. Лицензиар Пайдаланушыға осы Лицензиялық келісімнің орыс тіліндегі нұсқасынан басқа тілдерге аудармасын беруі мүмкін, дегенмен Лицензиялық келісімнің орыстілді нұсқа мен аудармасындағы шарттар арасында қайшылық болған жағдайда Лицензиялық келісімнің тек орыстілді нұсқасы ғана заңды күшіне ие.

2.4. Пайдаланушы кіру үшін ОpenID технология тіркеулік жазбасын қолданып, бірнеше реттілік әрекеттерді жасап Бағдарламада Тіркеу жасай алады, нәтижесінде бұл тұлға тіркелген Пайдаланушы болады.

2.5. Пайдаланушы бөгде сервистердің тіркеулік жазбалар арқылы немесе Пайдаланушының телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын қолданып авторизациялау арқылы Бағдарламаның Тіркеулік жазбаға кіруді іске асырған, Тіркеулік жазбаның астында жасалған әрекеттер Тіркеулік жазбаның иесі ретінде Пайдаланушының атынан жасалған әрекеттер деп есептеледі. Пайдаланушы Бағдарламада өзі жасаған әрекеттер үшін, сондай-ақ Пайдаланушының Тіркеулік жазбасын қолданып Бағдарламада кез келген бөгде тұлғалардың жасалған барлық әрекеттер үшін өздігінен жауапкершілік артады.

2.6. Пайдаланушы өзінің логин мен құпиясөзін жарияламауды, үшінші тұлғаларға бермеуді, сондай-ақ оның логины мен құпиясөзі үшінші тұлғаларға қолжетімді болмау үшін барлық қажет күшін салатынын өз міндетіне алады. Пайдаланушы өз құпиясөзінің сақталуына, сондай-ақ оны рұқсатсыз және/немесе өзге қолданудың нәтижесінде пайда болуы мүмкін барлық салдары үшін өздігінен жауапты. Пайдаланушы логин мен құпиясөзді қолдану арқылы Бағдарламада кез келген рұқсатсыз (Пайдаланушы рұқсат бермеген) авторизациялаудың кез келген жағдайын және/немесе өз құпиясөзінің құпиялығының бұзылу (бұзылу күдігі болған жағдайда) туралы Лицензиарды шұғыл хабардар ету керек.

3. Лицензиялық келісімнің мәні

3.1. Лицензиар Пайдаланушыға Тіркеулік жазба арқылы Бағдарламаның жекелеген деректер мен пәрмендердің көмегімен Мекемелерде композиция топтамалардың ретін өзгерту жолымен Бағдарламаны пайдалану құқығын жай (ерекшеліксіз) лицензия шартымен береді.

3.2. Пайдаланушы Лицензиарға осы Лицензиялық келісімнің шарттарына сәйкес Бағдарламаның жекелеген деректер мен пәрмендерін пайдалану үшін Кредиттерді сатып алу арқылы лицензиялық сыйақысын төлейді.

3.3. Бағдарламаның деректері мен пәрмендерін пайдалану тек Интернет желісі қолжетімді болған жағдайда мүмкін. Пайдаланушы мұндай қолжетімділікті өзінің байланыс оператордың немесе Интернет желісіне қол жеткізу провайдердің шарттары және тарифтері бойынша өздігінен алады және төлейді.

3.4. Осы Лицензиялық келісімнің күші Бағдарламаның барлық келесі жаңартуларға/ жаңа нұсқаларға қатысты.

3.5. Осы Лицензиялық келісімді, соның ішінде Бағдарламаны пайдалану мерзімі және тиісті лицензиялық сыйақының мөлшері, қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шегінде Лицензиар біржақты ретімен өзгерте алады. Пайдаланушы үшін осы Лицензиялық келісімнің шарттарына енгізілген өзгертулер туралы хабарлама https://melon.kz/kk/docs/license-app бетінде немесе Бағдарламаның интерфейсінде жарияланады. Лицензиялық келісімнің шарттарында көрсетілген өзгерістер оларды жарияланған күннен бастап күшіне енеді, егер тиісті жарияланымда басқаша ескертілмесе. Лицензиат лицензиялық сыйақының кезекті төлемін жасау кезінде немесе Бағдарламаны кезекті пайдалану кезінде Лицензиялық келісімнің қолданыстағы редакциямен танысу міндетті. Лицензиялық келісімдегі біржақты өзгертулер заң бойынша қабылдауға мүмкін болмаса, онда бұл өзгертулер Лицензиат өз келісімін куәландыратын кез келген әдіспен, оның ішінде лицензиялық сыйақының кезекті төлемін жасау кезінде немесе Бағдарламаны кезекті пайдалану кезінде, Лицензиат үшін күшіне енеді.

3.6. Лицензиар тарапынан Бағдарламаны пайдалану құқығы Пайдаланушының Тіркелу және Пайдаланушыдан лицензиялық сыйақыны алған шартымен беріледі. Лицензиар Бағдарламаны пайдалануға құқығын беру бойынша пайдалану құқығын берген сәттен бастап өз міндеттемелерін орындаған болып есептеледі.

4. Бағдарламаны пайдалану ережелері

4.1. Осы Лицензиялық келісімде тікелей көзделген көлемде және тәсілдермен пайдалануды қоспағанда, Пайдаланушының Бағдарламада қолданылатын алгоритмдерді жүзеге асыру туралы ақпаратты алу мақсатында Бағдарламаның нысандық кодын өзгертуге, қайта құрастыруға, дизассемберлеуге, шифрды жай жазуға айналдыруға және басқа әрекеттерді жасауға, Бағдарламаны пайдаланып туынды шығарманы жасауға, сондай-ақ Лицензиардың жазбаша келісімсіз Бағдарламаның, Бағдарламаның кез келген компонентердің және басқа деректердің өзге пайдалануын іске асыруға (іске асыруға рұқсат беруге) құқығы жоқ.

4.2. Пайдаланушы коммерциялық мақсатымен (оның ішінде ақы үшін) Бағдарламаны жаңғыртуға және таратуға құқығы жоқ.

4.3. Пайдаланушы Бағдарламаның атауын, авторлық құқықты қорғау белгісін(copyright notice) немесе Лицензиардың басқа нұсқауларын өзгертуге және/немесе жоюға құқығы жоқ.

4.4. Лицензиар Бағдарламаны толығымен немесе ішінара пайдалануға қатысты кез келген ережелерді, лимиттерді және шектеулерді (техникалық, құқықтық, ұйымдастырушылық немесе басқа) дербес анықтайды. Көрсетілген ережелер, лимиттер мен шектеулер Пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін әртүрлі болуы мүмкін.

4.5. Пайдаланушы Бағдарламаны пайдаланған кезінде Лицензиардың алған жеке ақпараты осы Лицензиялық келісімнің ережелерін ескере отырып, Лицензиардың Құпиялық саясатының шарттарына сәйкес өңделеді.

4.6. Пайдаланушы Тіркелу кезінде көрсетілген атқа қатысты Пайдаланушының Тіркеу жазбасында қамтылған өның жеке ақпараты рейтингтер жасау, акциялар жеңімпаздарын жариялау және т.б. үшін жалпыға қолжетімді болуы мүмкін екеніне және Сайттың кез келген Пайдаланушысы онымен таныса алатынына келіседі.

4.7. Пайдаланушы көрсеткен Ақпарат (жеке ақпаратты қоса алғанда) Лицензиардың маркетингтік мақсаттары үшін ғана тұлғалардың шектеусіз тобына көрсетілуі тиіс. Бағдарламада Пайдаланушы орналастырған ақпарат оны Пайдаланушының жеке келісімін алмай жинауға және үшінші тұлғалармен одан әрі таратуға арналмаған.

4.8. Пайдаланушының жеке ақпараты Бағдарламаның функционалдығын беру, Бағдарламаны пайдалануға байланысты сұрақтар бойынша кері байланыс жасау, осы Лицензиялық келісімнің талаптарын, сондай-ақ Лицензиардың заңды мүдделерін сақталуын қамтамасыз ету мақсаттарында, және осы Лицензиялық келісімде және Лицензиардың Құпиялық Саясатында көрсетілген басқа мақсаттарда өңделеді.

4.9. Пайдаланушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін кез келген жолмен, жеңілдіктер алу мақсатында және осы Лицензиялық келісімге сәйкес келмейтін кез келген басқа мақсаттар үшін Бағдарламада басқа тұлғалардың жеке ақпаратын орналастырмауға, сондай-ақ басқа Пайдаланушылардың жеке ақпаратын пайдаланбауға міндеттенеді.

4.10. Лицензиар Пайдаланушы Бағдарламада банк картасымен төлем операциясын жасағанда (бастамашылық жасағанда) және Пайдаланушыға сақталған/байланысқан картамен төлеу мүмкіндігін беру үшін Пайдаланушының телефон нөмірін «TipTop Pay Kazakhstan» ЖШС серіктесіне бере алады.

4.11. Пайдаланушы Лицензиардың осы Лицензиялық келісімнің сақталуын бақылау, Бағдарламаның функционалдық мүмкіндіктерінің сапасын арттыру мақсаттарында, сондай-ақ заң талаптарын және Лицензиардың Құпиялылық саясатын сақтау шеңберінде Лицензиар Бағдарламаның тиісті функциялар арқылы Пайдаланушымен өзара әрекеттестіктің тарихын сақтауға құқығы бар екенін келіседі және құптайды.

4.12. Кез келген веб-сайтқа сілтеме, өнімдер, қызметтер, Мекемелердің акциялар туралы ақпарат және Бағдарламада жарияланған Мекемелер туралы кез келген басқа ақпарат Лицензиардың тарапынан осы өнімдерді (қызметтерді, ақпаратты) мақұлдауды немесе ұсынуды білдірмейді.

5. Лицензиардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Лицензиар осы Лицензиялық келісімнің шарттарына сәйкес Пайдаланушыға Бағдарламаны пайдалану құқығын іске асыру мүмкіндігін беруге міндеттенеді.

5.2. Пайдаланушының Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін пайдалану мүмкіндігі Пайдаланушы осы Лицензиялық келісімнің шарттарын бұзған жағдайда лицензиялық сыйақыны қайтарусыз тоқтатылуы мүмкін.

5.3. Лицензиар ақпараттық, соның ішінде жарнамалық, хабарламаларды, қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, электрондық поштамен push-хабарламалар және SMS хабарламалар түрінде, жіберуге құқылы. Пайдаланушы сонымен қатар жарнамалық хабарламаларды алуға келіседі. Пайдаланушы Бағдарламаның сәйкес пәрмендерін пайдалана отырып, жарнамалық хабарламаларды алудан бас тартуға құқылы.

5.4. Лицензиар жекелеген деректер мен пәрмендер үшін лицензиялық сыйақының сомасына жеңілдіктер ұсына алады (Бағдарламаға берілген рұқсат құқықтарының көлемін азайтпай). Бұл жағдайларда, жеңілдікті ескере отырып, қорытынды лицензиялық сыйақы лицензиялық сыйақыны төлегенге дейін Бағдарлама интерфейсінде Пайдаланушының назарына жеткізіледі. Лицензиар жеңілдіктің мөлшерін, сондай-ақ жеңілдік беру мерзімін және басқа да шарттарын, біржақты тәртіппен белгілейді.

6. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

6.1. Пайдаланушы осы Лицензиялық келісімнің мәтінімен, сондай-ақ барлық кейінгі редакцияларымен толық танысуға міндеттенеді.

6.2. Пайдаланушы осы Лицензиялық келісімнің шарттарына сәйкес Лицензиарға лицензиялық сыйақыны уақытылы төлеуге міндеттенеді.

6.3. Пайдаланушы осы Лицензиялық келісім бойынша алынған Бағдарламаны пайдалану құқығын Лицензиардың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа бермеуге міндеттенеді.

7. Лицензиялық сыйақы

7.1. Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін пайдалану құқығын бергені үшін сыйақы Бағдарламаны пайдалану көлеміне байланысты және Бағдарламаның интерфейсінде деректері мен пәрмендерді белсендіру кезінде Пайдаланушының назарына жеткізілетін деректер мен пәрмендер үшін сыйақы мөлшерлемелері негізінде есептеледі. Пайдаланушының жекелеген деректер мен пәрмендер үшін лицензиялық сыйақыны төлеуі оның Бағдарламаның деректері мен пәрмендері үшін интерфейсте көрсетілген сыйақы мөлшерімен келісетінін білдіреді.

7.2. Лицензиялық сыйақыға ҚҚС салынбайды.

7.3. Пайдаланушы лицензиялық сыйақыны теңгемен алдын ала төлеу арқылы қолма-қол ақшасыз, кредиттерді айырбастау үшін ақшалай қаражатты есепке алу жолымен, соның ішінде «Толықтыру» түймесін басу арқылы немесе Бағдарлама интерфейсінде қол жетімді басқа әдістермен төлейді.

7.4. Пайдаланушы лицензиялық сыйақыны төлеген кезде ақшалай қаражат Кредитке айырбасталады. Ақшалай қаражаттың Кредиттерге айырбастау мөлшерлемесін Лицензиар белгілейді және Бағдарлама интерфейсінде Пайдаланушының назарына жеткізіледі.

7.5. Теңгерімінде Кредиттердің мәні оң болса, Пайдаланушыға Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін шектеулі рет белсендіруге құқық беріледі. Деректер мен пәрмендердің әрбір нақты белсендіру үшін қажет болатын Кредиттердің саны Пайдаланушыға Бағдарлама интерфейсінде жеткізіледі.

7.6. Жаңа шарттар күшіне енгенге дейін төлем жасалған жағдайда тиісті лицензиялық сыйақының мөлшері тиісті құқықтар үшін іс жүзінде төленген сыйақы жөнінде өзгертуге жатпайды.

7.7. Лицензиялық сыйақыны төлеу нысанын/әдісін таңдауды және пайдалануды Пайдаланушы Бағдарлама интерфейсінде ұсынылған әдістерден өз қалауы бойынша жүзеге асырады. Қауіпсіздік, құпиялылық, сондай-ақ Пайдаланушы таңдаған төлем әдісін/нысанын пайдаланудың басқа шарттары Лицензиялық келісімнің шеңберінен тыс шығады және Пайдаланушы мен төлемді қабылдайтын және қызмет көрсететін тиісті ұйымдар арасындағы келісімдермен реттеледі. Осы Лицензияда көрсетілген сыйақы сомасына төлемдерді қабылдау мен қызмет көрсетумен айналысатын ұйымдардың пайдасына түсетін ақша аударымдары мен басқа төлемдер бойынша алынатын комиссиялар кірмейді. Көрсетілген комиссиялар мен басқа төлемдерді Пайдаланушы өз қаражаты есебінен өз бетімен төлейді.

7.8. Тараптар осымен, егер осы Лицензиялық келісімді бұзу немесе тоқтату Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін пайдаланғанға дейін болса, мұндай пайдалану үшін төленгеніне қарамастан, Пайдаланушы жасаған лицензиялық сыйақының алдын ала төленген сомасы қайтарылмайтынымен келіседі.

7.9. Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда Бағдарлама интерфейсі арқылы «Интернет» желісінде Бағдарламаны пайдалану құқығын бергені үшін сыйақы төлеген кезде, көрсетілген төлем нәтижесінде алынған ақшалай қаражатты қайтарған кезде кассалық чек Пайдаланушы Тіркеу кезінде немесе Бағдарлама интерфейсінде көрсеткен электрондық пошта мекенжайына немесе ұялы телефон нөміріне жіберіледі.

7.10. Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендері үшін лицензиялық сыйақының мөлшері автоматты түрде анықталады және бірқатар критерийлерге байланысты болуы мүмкін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Мекеме орналасқан аймақ, Мекеменің басқа параметрлері, музыкалық композицияның танымалдылығы және т.б. Лицензиялық сыйақының мөлшері және/немесе Кредиттердің қажетті саны Пайдаланушыға Бағдарлама интерфейсінде жеткізіледі. Бұл ретте Пайдаланушының лицензиялық сыйақыны төлеу Пайдаланушының лицензиялық сыйақы мөлшерімен толық және сөзсіз келіскенін білдіреді, сондай-ақ Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін белсендіру Пайдаланушының Теңгерімдегі есептен шығарылған Кредиттердің санымен толық және сөзсіз келіскенін білдіреді. Лицензиялық сыйақының мөлшері лицензиялық сыйақыны алдын ала төлеген сәтте Тараптармен анықталған және келісілген болып саналады. Кредиттердің саны Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерді белсендіру сәттен бастап Тараптармен анықталған және келісілген болып саналады.

7.11. Лицензиар алдын ала төлем жасағанға дейін кез келген уақытта Бағдарламаның жекелеген деректері мен пәрмендерін пайдалану құқығын бергені үшін лицензиялық сыйақының мөлшерін өз алдына айқындауға (соның ішінде қайта қарауға) құқылы.

8. Өзге шарттар

8.1. Осы Лицензиялық келісім мен Бағдарламаны пайдалануға байланысты барлық қатынастарға Қазақстан Республикасының заңнамасы қолдануға тиіс және осы Лицензиялық келісімнен немесе Бағдарламаны пайдаланудан туындайтын кез келген шағымдар немесе талап-арыздар Лицензиар орналасқан жері бойынша сотқа берілуі және қаралуы тиіс.

8.2. Бағдарлама «сол қалпында» (as is) шарт бойынша ұсынылады. Лицензиар Бағдарламаның немесе оның жеке құрамдас бөліктерінің және/немесе деректер мен пәрмендердің қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне, Бағдарлама Пайдаланушының нақты мақсаттары мен үміт етуіне сәйкес болатынын ешқандай кепілдік бермейді, Бағдарламаның музыкалық композициялар туралы ақпараттың нақтылығына, дәлдігіне, толықтығына және уақтылылығына кепіл бермейді, сондай-ақ осы Лицензиялық келісімде тікелей көрсетілмеген өзге ешқандай кепілдіктер бермейді.

8.3. Пайдаланушы музыкалық композицияларды орындау реттілігін өзгертуге мүмкіндік беретін кейбір деректер мен пәрмендерді қоспағанда, Бағдарламаны осы Лицензиялық келісімде сипатталған әдістермен Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында пайдалануға құқылы.

8.4. Пайдаланушы Бағдарламаның кейбір деректер мен пәрмендерді Бағдарламаның көмегімен таңдалған нақты Мекемеде (Мекеменің аумағы) пайдалануға құқылы.

8.5. Осы Лицензиялық келісім келесі жағдайларда тоқтатылуы мүмкін: - екінші Тарап осы Лицензиялық келісімнің талаптарын бұзған жағдайда, келісімді тоқтату күнінен 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібере отырып біржақты соттан тыс тәртіппен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лицензиардың бастамасы бойынша Лицензия орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейтін жағдайды қоспағанда, Лицензияны тоқтату күнінен 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын Пайдаланушыны электрондық пошта арқылы хабардар ете отырып соттан тыс тәртіппен Лицензиардың бастамасы бойынша;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

8.6. Заңды күшіне енген сот шешімімен белгіленген тәртіппен танылған осы Лицензиялық келісімнің бір немесе бірнеше ережелерінің жарамсыздығы Тараптар үшін жалпы Лицензиялық келісімнің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

8.7. «Melon» сайтындағы және Бағдарламадағы Бағдарлама деректері мен пәрмендері «Әндерге тапсырыс беру» деп атауға болады. Көрсетілген атау тек Тараптарға ыңғайлы болу үшін пайдаланылуы мүмкін және Лицензиялық келісімнің шарттарын түсіндіруге әсер етпейді.

9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Лицензиар, заңнамамен тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Бағдарламаны кез келген пайдаланудың немесе пайдалана алмаудың тікелей немесе жанама салдарларына және/немесе Бағдарламаны немесе оның жеке құрамдас бөліктерін және/немесе деректерді және пәрмендерді кез келген пайдаланудың, пайдаланбаудың немесе пайдалана алмаудың нәтижесінде Пайдаланушыға және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген залалға, соның ішінде Бағдарламаның жұмысындағы ықтимал қателер немесе ақаулардың салдарынан туындаған залалға жауапты емес.

9.2. Бағдарламаны пайдалануға/пайдалана алмауға, сондай-ақ Бағдарламаның заңнаманы және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзуға қатысты барлық сұрақтар мен шағымдарды кері байланыс нысаны арқылы support@melon.kz мекенжайына жіберу керек.

Жарияланған күні: 31.03.2024